Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Správa komunikácií a priľahlých pozemkov

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. je vlastníkom a správcom komunikácií – prístupových ciest, ktoré sú vybudované vo forme spevnených plôch a k nim patriacej dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia. Tietokomunikácie sa nachádzajú  v Okrese Martin, katastrálne územie Záturčie, na parcelách registra „C“ zapísaných na LV 2872 č.: 707/210, 707/23, 707/245, 707/253, 707/259, 707/260, 707/252, 707/214, 707/213, 707/250, 707/212, 707/211, 707/244, 707/236, 707/336, 707/256; parcelách registra „C“ zapísaných na LV 3672 č.: 707/602, 707/603; 707/195, LV 3588.

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. vynakladá každoročne náklady na údržbu a zachovanie ciest, pričom pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom údržby je zachovanie dobrého technického stavu komunikácii a predchádzanie zániku ich zjazdnosti. Zlý technický stav komunikácie by mal okrem každodenného života obyvateľov danej lokality negatívny dopad aj na odovzdanie komunikácií mestu Martin. Mesto má príjem z daní od občanov s trvalým pobytom a v jeho záujme je prevziať cesty, ktoré sú v dobrom technickom stave vďaka priebežnej údržbe.

Vlastníci bytov a domov majú zriadené vecné bremeno práva prejazdu a prechodu na komunikácie v správe spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s.. V zmysle Občianskeho zákonníka, je každý, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný primerane znášať náklady na jej zachovanie a opravy.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 1.    Prečo mam platiť?

Pretože používate cesty, ktoré tvoria prístup k Vašej nehnuteľnosti a z tohto dôvodu sa musíte podieľať aj na nákladoch za ich údržbu. Cesty sú v súkromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve mesta Martin a preto sa ich údržba nehradí z daní.

2.    Prečo som neplatil doteraz, keď som tie cesty používal?

Spoločnosť Nový Martin, a.s. po desaťročnej údržbe komunikácií a verejného osvetlenia sa vzhľadom na rastúce náklady rozhodla pristúpiť k výzve na úhradu pomernej časti nákladov.

3.    Za čo presne platím?

Platíte za údržbu a zachovanie ciest, ktoré tvoria prístup k vašej nehnuteľnosti a za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Presnejšie informácie nájdete v časti: Prehľad platieb za údržbu komunikácií.  

4.    V zmysle čoho bola určená suma, ktorú mám platiť?

Suma bola určená pomerne, takže všetci vlastníci bytov, domov a nebytových priestorov v lokalite Nový Martin sa podieľajú rovnakým dielom na nákladoch. Suma za celoročné náklady za rok 2019 bola vydelená počtom vlastníkov, ktorí využívajú cesty v danej lokalite.

5.    Prečo cesty neudržiava Mesto Martin a prečo sa údržba neplatí z daní, ktoré platím Mestu Martin?

Cesty sú v súkromnom vlastníctve, z toho dôvodu sa o ich údržbu nestará Mesto Martin. V záujme spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s. je odovzdať komunikácie mestu Martin, čo však nezávisí len od samotnej spoločnosti. K uvedenému kroku musí pristúpiť a prejaviť ochotu aj mesto Martin.

6.    Aké služby sú zahrnuté v tomto poplatku?

V poplatku sú zahrnuté opravy a údržba ciest a verejného osvetlenia. Pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku verejného osvetlenia.  

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2019

Platby za údržbu komunikácií v roku 2019

 

OBDOBIE

POPIS

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

 Január - Február

 Zimná údržba komunikácie - cena za posypový materiál

477,0 €

572,4 €

 Január - Február

 Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest

837,5 €

837,5 €

 December

 Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest

644,00 €

644,00 €

 Jún

 Letná údržba komunikácie - údržba trávnatých plôch (kosenie, mulčovanie, vypílenie náletových drevín)

1 250 €

1 500 €

 Júl

 Odseparovanie a čistenie Odlučovača ropných látok z komunikácie

2 717,45 €

2 717,45 €

 Január - December

 Elektrická energia spotrebovaná Verejným osvetlením

1 800,00 €

2 160,00 €

 

7 726,0 €

8 431,4 €

 

Predmet údržby v roku 2019

 POPIS

MNOŽSTVO

 Celková dĺžka udržiavaných chodníkov

1590 m

 Celková dĺžka udržiavaných komunikácií

2030 m

 Rozloha trávnatých plôch - okolie rodinných a bytových domov

702 m2

 Počet lámp verejného osvetlenia

41 ks

 Počet udržiavaných vpustí dažďovej kanalizácie

46 ks

 

 

VÝPOČET POPLATKU ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2019


Cena za údržbu komunikácie za rok 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet nehnuteľností v lokalite Nový Martin s prístupom ku komunikácií

=


8 431,40 €
------------------------------
183 nehnuteľností

=

  46,07 €/nehnuteľnosť

 

 

 

Správa vodovodnej a kanalizačnej siete